Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Wasza prywatność jest dla nas bardzo istotna i od zawsze przykładaliśmy najwyższą wagę do tego by przetwarzanie danych osobowych odbywało się bezpiecznie i zgodnie z prawem. Mając na uwadze nasz cel, którym jest zapewnienie najwyższej jakości usług oraz zagwarantowanie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa, zaktualizowaliśmy i dostosowaliśmy nasze reguły bezpieczeństwa, tak by w pełni spełniały wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 „W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

W związku z powyższym chcielibyśmy zapoznać Państwa z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez firmę Teslsat.tv Sp. z o.o.

RODO – Zasady przetwarzania danych osobowych abonentów w Telsat.tv Sp. z o.o.

I. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Abonenta jest: Telsat.tv Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wilsona 10/12 lok. 56B, 42-202 Częstochowa, dalej zwana „Telsat.tv”.
 2. Telsat.tv ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Telsat.tv Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wilsona 10/12 lok. 56B, 42-202 Częstochowa lub mailowo iod@telsat.tv.

II. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane, które Telsat.tv przetwarza zostały podane przez Abonenta przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy.
 2. Dane osobowe wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych są przetwarzane na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (2004.171.1800). Są to: imię i nazwisko; adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres przyłącza; numer ewidencyjny PESEL; nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość.
 3.  Udostępnienie przez Abonenta danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez określonych prawem danych osobowych, świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie niemożliwe.
 4. Telsat.tv przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy telekomunikacyjnej oraz w celu marketingu własnych usług i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych Abonenta są wyłącznie osoby lub podmioty upoważnione przez Telsat.tv do przetwarzania danych osobowych. W szczególności są to pracownicy biura obsługi klienta, serwisu, informatycy, księgowość, z którym Telsat.tv zawarł stosowne umowy i przekazał im upoważnienia do przetwarzania danych.
 6. Telsat.tv nie będzie przekazywać danych Abonenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

III. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w czasie świadczenia usług telekomunikacyjnych, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Abonent korzystał lub przez czas wynikający z różnych przepisów prawa.

IV.Prawa Abonenta w związku z przetwarzaniem danych

Przetwarzanie danych osobowych Abonenta przez Telsat.tv odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych, Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) i ustawy Prawo Telekomunikacyjne (2004.171.1800).

Abonent ma prawo do:

 1. – żądania od Telsat.tv dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 4. – przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Telsat.tv,
 5. – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dokument z powyższymi zasadami do pobrania – plik.

Skip to content